Uncategorized|

Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjungos Tarybos

REZOLIUCIJA

DĖL VERTYBINIŲ NUOSTATŲ 2024 M. RINKIMUOSE

 2023-04-29

Kaunas

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 2024 m. Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose siūlo šias vertybines nuostatas:

  1. Dora. Ši sąvoka apima artimo meilę ir teisingumą, kurie vienas kitą papildo. Švietimas, žiniasklaidos rėmimo politika, viešoji kultūra turi būti sutelkti doros ugdymui kiekvieno piliečio sąmonėje. Privačiame gyvenime kiekvienas asmuo gali savarankiškai puoselėti savo vertybes tačiau viešajame gyvenime pirmenybė turi būti teikiama bendrojo gėrio principams darnoje su pagarba asmens orumui.

 

  1. Asmenybė. Pirminė žmogiškoji tikrovė yra žmogaus asmuo, kuris tampa asmenybe ugdant mąstymą ir dorą. Švietimo sistemoje pirmenybę teiksime savarankiškam mąstymui, pagrįstam žiniomis, o ne svetimų nuomonių kartojimui. Augantis pilietis turėtų mokytis mąstyti kritiškai, gyventi sveikai. Konjunktūrinei mąstysenai skelbiame atvirą karą. Patys būsime pavyzdžiu, keldami į politinę veiklą tik asmenis, kurie turi tvirtas vertybines nuostatas, deramą išsilavinimą ir pasirengimą šiai veiklai.

 

  1. Šeima. Tai – pirminė bendruomenė, kurioje gimsta ir bręsta žmogus, tarpusavio supratimas ir pagarba. Pripažįstame tiktai prigimtinę šeimą, grindžiamą lyčių papildomumo ir atvirumo gyvybei principais. Tik tokia šeima gali būti saistoma šventais santuokos ryšiais. Ginsime vaikų teises augti visavertėję šeimoje. Pagrindinis ekonominės ir socialinės politikos taikinys – šeimos gerovė. Šeimos sąvoka apima ir nepilnas šeimas. Atmetame bet kokius alternatyvius šeimų, santuokų ar partnerysčių modelius, tiek valstybės, tiek Europos teisėje, tiek švietimo sistemoje. Ištvirkimo ir iškrypimų propagandą drausime įstatymais.

 

  1. Tauta. Tai prigimtinė bendruomenė, vienijama bendros kultūros ir istorijos, įpareigojanti mus tęsti savo protėvių žygdarbius. Lietuvių tauta, kultūra, kalba – Lietuvos valstybės pagrindas. Priešinsimės masinės migracijos procesams ir planams, kurie „išplautų“ tautų ribas. Remsime visas tautas, siekiančias laisvės savo protėvių žemėse, jeigu tai nekelia grėsmių lietuvių tautai. Skatinsime piliečių gimstamumą, lietuvių sugrįžimą į Tėvynę. Lietuvių kalbos mokymui ir mokymuisi lietuvių kalba – pirmenybė visoje šalies teritorijoje, prieinamumas lietuvių etninėse žemėse ir išeivijoje. Etninės kultūros, istorinio paveldo pažinimas – Lietuvos tautinės mokyklos pamatas.

 

  1. Valstybė. Palaikome tautinės valstybės modelį, kur apie titulinę lietuvių tautą telkiasi kitos tautinės bendrijos. Priešinsimės tiek imperializmui, tiek kosmopolitizmui, tiek globalizmui, kurie pažeidžia gyvybinius tautų interesus. Europos Sąjungą (ES) pripažįstame tiktai kaip laisvų ir lygių tautinių valstybių draugiją. Neleisime ES paversti sąjungine valstybe. Jeigu valstybių sąjunga pavirstų sąjungine valstybe, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją mūsų valstybės dalyvavimas tokioje ES būtų nebeįmanomas. Smerkiame antieuropinį ir anticivilizacinį Rusijos imperializmą, remiame visas su juo kovojančias tautas, palaikome jų siekius ginti ir kurti savo valstybes.

 

  1. Demokratija. Atmetame požiūrį, jog piliečiai per menkai subrendę spręsti savo likimą patys, nors taip teigiantys drauge pripažįsta, kad piliečiai yra pakankamai subrendę rinkti valdžią. Pasisakome už lengvai organizuojamus ir įgyvendinamus referendumus, už pirminės savivaldos – renkamos seniūnijų (valsčių) valdžios – atkūrimą, o taip pat – už lietuvių etnografinių kraštų savasties puoselėjimą. Siekiame diegti visuomenės atstovų institutą teismuose, demokratizuoti žiniasklaidos veikimo sąlygas.

 

  1. Religijos laisvė. Pripažįstame visas teisėtai veikiančias religines ir laisvamanių bendrijas, sieksime joms visoms lygių teisių. Lygios teisės nėra taikytinos bendrijoms, kurios prieštarauja dorai ar pilietiniam lojalumui. Nepritarsime prievartiniam veido slėpimui bei nuostatoms, kuriuos diskriminuotų moteris.

 

  1. Socialinis teisingumas. Pasisakome už progresyvią visų mokesčių sistemą, kai mažesnės pajamos apmokestinamos mažiau. Taip pat – už minimalų atlyginimą gaunančių piliečių atleidimą nuo mokesčių. Pripažįstame aktyvios valstybės modelį ir mišrios nuosavybės modelį, kur derėtų privati, kooperatinė ir valstybinė nuosavybė. Išsaugosime išimtinę valstybės nuosavybę strateginės reikšmės objektams bei ūkio infrastruktūrai. Giname kokybiškų sveikatos paslaugų prieinamumą visiems piliečiams.

 

  1. Pagarba gyvybei ir sveikai aplinkai. Pripažįstame žmogaus gyvybės apsaugą nuo pat savarankiškos ląstelės užsimezgimo iki natūralios mirties. Sieksime saugoti gamtos ekosistemas, sveiką aplinką, o kiekvieną gyvą būtybę – nuo beprasmės kančios ar mirties.

 

  1. Geopolitika. Mūsų kryptis – užtikrinti Lietuvos interesus ir saugumą, bendradarbiaujant su NATO ir su jos narėmis, siekiant tautinių valstybių savarankiškumo ir saugumo. Artimiausi santykiai su Latvija, glaudžiausia sąjunga tarp Baltijos valstybių. Pirmenybė – bendradarbiavimui su Višegrado šalių bloku ir Ukraina, perspektyvoje – ir su Baltarusija, kai ji išsivaduos iš Rusijos okupacijos bei įtakos. Drauge apsiginsime nuo Maskvos ir Briuselio diktato, nebūsime įrankiais imperinių ir (ar) globalistinių interesų tenkinimui. Mūsų pasaulis – laisvų tautų pasaulis, žengsime kartu su tais, kurie dalijasi šia vizija.

Comments are closed.

Close Search Window