Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjungos

ĮSTATAI

 1. TAUTOS IR TEISINGUMO (CENTRISTŲ, TAUTININKŲ) SĄJUNGA
 2. Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjunga (toliau – Sąjunga) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma – politinė partija. Sąjungos veikla remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Politinių organizacijų įstatymu, kitais teisės aktais, Sąjungos Programa, Įstatais ir kitais dokumentais. Sąjunga yra istorinės Lietuvių tautininkų sąjungos ir Romualdo Ozolo įsteigtos Centro partijos vardų, tapatybių, misijų ir veiklų tęsėja.
 3. Sąjunga turi savo buveinę, ženklą, vėliavą, kitą atributiką. Sąjungos ženklas – geltona Tautos namų piktograma su tamsiai mėlynais Gediminaičių stulpais, apjuosta saulės spinduliais, tamsiai mėlyname fone, kurios viršuje geltonomis raidėmis įrašytas Sąjungos pavadinimas, vėliavos dydis 162 x 100 cm. Kartu su šia ja kaip istorinė partijos vėliava naudojama ir Centro partijos vėliava su dobilo simboliu.

Sąjungos buveinė keičiama Tarybos sprendimu, o simbolika – Sąjungos Suvažiavime.

 1. Sąjungos tikslai – doras žmogus; stipri ir gyvybinga prigimtinė šeima; auganti lietuvių tauta; suvereni ir demokratinė Lietuvos valstybė; socialinis teisingumas; pilietinė santarvė; brandi politinė savivalda; tautų laisve, teisingumu ir bendromis vertybėmis grindžiami tarptautiniai santykiai.
 2. Savo tikslų įgyvendinimo Sąjunga siekia rinkimų, referendumų, susirinkimų, piketų, mitingų, kitų akcijų, žiniasklaidos ir kitais teisėtais keliais.
 3. Visi Sąjungos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti skelbiami viešai, skelbiami Registrų centro viešųjų skelbimų portale.
 4. SĄJUNGOS NARIAI
 5. Sąjungos nariu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, įsipareigojantis Sąjungos Įstatams ir Programai. Į Sąjungos narius priima skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba arba Sąjungos valdyba. Narį pašalinti arba laikinai sustabdyti jo narystę gali Sąjungos Valdyba, skyriaus susirinkimas skyriaus valdybos teikimu. Taip pat išstoti iš Sąjungos arba Tarybos nustatyta tvarka sustabdyti savo narystę gali pats narys.
 6. Sąjungos narys negali priklausyti kitai politinei partijai. Sąjungos nariu negali būti asmuo, sąmoningai bendradarbiavęs su okupacinėmis represinėmis struktūromis. Sąjungos nariu negali būti asmuo, prieštaraujantis šiuose Įstatuose išvardytiems Sąjungos tikslams.
 7. Sąjungos narys turi teisę Sąjungos nustatyta tvarka rinkti ir būti renkamas į visas Sąjungos institucijas, pasirinkti Sąjungos skyrių, stoti į frakciją ar kitas struktūras ir iš jų išstoti, sprendžiamojo balso teise dalyvauti skyriaus susirinkimuose, siūlyti savo ar kito asmens kandidatūrą Sąjungos Tarybai Lietuvos ir Europos Sąjungos valdžios institucijų rinkimuose, reikšti nuomonę ir teikti siūlymus Sąjungos veiklos klausimais, gauti informaciją apie Sąjungos veiklą, Sąjungos įgaliojimu atstovauti Sąjungai.
 8. Sąjungos narys privalo laikytis Sąjungos Įstatų ir vykdyti jos Programą, dalyvauti Sąjungos veikloje, propaguoti Sąjungos siekius ir kurti teigiamą Sąjungos įvaizdį, vykdyti teisėtus Sąjungos institucijų sprendimus, reguliariai mokėti nario mokestį, jei nėra nuo jo atleistas.
 9. Sąjungos narys gali būti pašalintas iš Sąjungos už šiurkščius Įstatų ar Programos pažeidimus, pirmiausiai – už veiklą, priešingą Įstatuose nurodytiems tikslams, Sąjungos vardo kompromitavimą. Narystė gali būti sustabdyta nario prašymu, įstatymais numatytais atvejais, taip pat – už etinius ar administracinius nusižengimus.
 10. Nario šalinimo, narystės stabdymo ir atkūrimo klausimus sprendžia Sąjungos Valdyba. Ji tai daro skyriaus, skyriaus valdybos, Etikos ir procedūrų komisijos arba savo iniciatyva. Pašalintasis narys gali kreiptis į Etikos ir procedūrų komisiją, ginčydamas Valdybos sprendimą. Jei Etikos ir procedūrų komisija tenkina pašalintojo skundą tokiu atveju galutinį sprendimą dėl pašalintojo narystės priima Taryba.
 11. Nario mokesčio dydį nustato Sąjungos Taryba. Atleisti nuo nario mokesčio arba sumažinti jį gali Sąjungos skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba arba Sąjungos Taryba. Sąjungos narių mokesčiai naudojami Sąjungos Valdybos nustatyta tvarka, rinkimams, akcijoms, žiniasklaidai ir kitoms Sąjungos reikmėms pagal Lietuvos įstatymus.

III. SĄJUNGOS STRUKTŪRA

 1. Sąjungos padaliniai ir struktūriniai vienetai yra skyriai, frakcijos, ar kiti Tarybos įsteigti padaliniai.
 2. Sąjungos skyrių gali steigti 3 ir daugiau Sąjungos narių. Jo steigimą tvirtina Taryba. Skyriai steigiami teritoriniu principu savivaldybių, arba rinkimų apygardų ribose, taip pat gali steigtis ir veikti užsienio valstybėse. Svarbiausius skyriaus klausimus sprendžia skyriaus susirinkimas, taip pat teikiantis siūlymus Sąjungos Tarybai dėl bendros Sąjungos veiklos. Skyriui vadovauja susirinkimo renkama valdyba. Sąjungos Taryba gali panaikinti skyrių, jeigu jo veikla prieštarauja Sąjungos Įstatams, Programai ar kitiems Sąjungos Suvažiavimo priimtiems dokumentams.
 3. Sąjunga Tarybos sprendimu gali steigti kitas struktūras, turinčias patariamojo balso teisę (sueigas, profilinius komitetus, jaunimo, moterų sekcijas ir kt.), taip pat turi teisę įsteigti analitinį centrą, kuris telktų ekspertus, savo sričių specialistus, padėsiančius ruošti partijos programą, atliktų partijos tikslų įgyvendinimui reikalingą analitinį darbą.
 4. Frakcija yra Sąjungos narių susivienijimas ideologiniu arba istoriniu pagrindu. Frakcija yra Sąjungos narių susivienijimas ideologiniu arba istoriniu pagrindu. Sekcija yra Sąjungos narių susivienijimas socialiniu, profesiniu arba kitu pagrindu. Frakciją arba sekciją gali sudaryti 30 ar daugiau Sąjungos narių. Jas kartu su jų statutais tvirtina Sąjungos Taryba. Aukščiausia frakcijos arba sekcijos institucija yra jos sueiga, renkanti jos valdybą ir priimanti jos statutą. Frakcija arba sekcija gali būti panaikinta savo sueigos dalyvių daugumos, 2/3 Sąjungos Tarybos narių arba Suvažiavimo daugumos sprendimu. Frakcija arba sekcija turi vidaus autonomiją, gali savo vardu skelbti pareiškimus, rengti akcijas, jeigu šių pareiškimų ir akcijų idėjos suderinamos su Sąjungos Programa.
 1. VADOVAUJANTYS SĄJUNGOS ORGANAI
 1. Aukščiausias Sąjungos organas yra Sąjungos Suvažiavimas, priimantis ir keičiantis Sąjungos Įstatus, Programą, kitus Sąjungos dokumentus, renkantis Tarybos narius, taip pat renkantis Etikos bei Kontrolės komisijas.
 2. Suvažiavimas renka Sąjungos pirmininką, jo teikimu suvažiavime tvirtinami vicepirmininkai. Vicepirmininkų skaičių nustato Suvažiavimas pirmininko teikimu. Sąjungos pirmininkas kartu yra ir Sąjungos Tarybos pirmininkas, o Sąjungos pirmininko pavaduotojai automatiškai tampa Sąjungos valdybos nariais.
 3. Suvažiavimas nustato Etikos ir procedūrų bei Kontrolės komisijų narių skaičių ir renka jų narius. Šios komisijos pačios išsirenka savo pirmininkus ir pavaduotojus.
 4. Eilinis Suvažiavimas vyksta kas dveji metai. Jį šaukia Sąjungos Taryba. Neeilinį Suvažiavimą gali šaukti Sąjungos pirmininkas, Taryba, taip pat jis turi būti šaukiamas, reikalaujant bent dviem frakcijoms, 1/3 skyrių, 1/3 prieš tai vykusio Suvažiavimo delegatų arba 1/3 Sąjungos narių. Neeilinio Suvažiavimo darbotvarkės projektą teikia iniciatoriai.
 5. Suvažiavime su balso teise dalyvauja Sąjungos pirmininkas, Sąjungos Valdybos ir Tarybos nariai, Sąjungos Kontrolės bei Etikos ir procedūrų komisijų nariai, taip pat – Sąjungos skyrių, frakcijų išrinkti delegatai. Skyrių ir frakcijų renkamų delegatų kvotas nustato Sąjungos Taryba. Į kvotą neįeina renkamų ir skiriamų Sąjungos institucijų nariai. Suvažiavimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė delegatų. Suvažiavimo sprendimai priimami jame dalyvaujančių delegatų dauguma, išskyrus šiuose Įstatuose nustatytus atvejus, kai tokiems sprendimams reikalinga kvalifikuota dauguma.
 6. Sąjungos Suvažiavimas nustato suvažiavime renkamų Tarybos narių skaičių ir balsavimu išrenka jos narius. Skyrių pirmininkai automatiškai tampa Tarybos nariais.
 7. Sąjungos Programos ir įstatų pakeitimui reikalinga Suvažiavimo delegatų balsų dauguma. Sąjungos reorganizavimui reikalinga 2/3, jos likvidavimui – 3/4 Suvažiavimo delegatų balsų dauguma.
 8. Sąjungos Taryba yra kolegialus vadovaujantis Sąjungos organas, veikiantis tarp Suvažiavimų. Tarybą sudaro Suvažiavime išrinkti nariai, skyrių pirmininkai. Tarybos darbo kadencija – dveji metai.
 9. Sąjungos Taryba tvirtina Sąjungos kandidatus visų lygių Lietuvos ir Europos Sąjungos valdžios institucijų rinkimuose, rengia ir tvirtina Sąjungos rinkimines programas, tvirtina ir skelbia Sąjungos pareiškimus ir nutarimus Sąjungos vardu, rengia ir teikia Suvažiavimui Sąjungos Programos, Įstatų ir kitų vidaus dokumentų pakeitimų projektus, tvirtina Sąjungos atstovų Suvažiavime normas, vykdo kitas Įstatų ir kitų vidaus dokumentų nustatytas funkcijas. Tarybos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Taryba veikia pagal savo patvirtintą reglamentą. Tarybos sprendimai priimami paprasta posėdžio dalyvių dauguma.
 10. Sąjungos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, renkamas dvejų metų kadencijai. Maksimalus kadencijų skaičius iš eilės – trys kadencijos. Pirmininkas vadovauja Tarybai ir Valdybai, drauge su Taryba formuoja politinę Sąjungos strategiją ir taktiką, atstovauja Sąjungai, pasirašo jos pareiškimus ir nutarimus, vykdo kitus Suvažiavimo ir Tarybos pavestus uždavinius ir veikas, atskiroms funkcijoms vykdyti gali įgalioti vieną iš vicepirmininkų.
 11. Pirmininkui atsistatydinus, sustabdžius narystę partijoje, laikinai sustabdžius jo įgaliojimus arba jam dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalint eiti savo pareigų, pirmininko teisių ir pareigų vykdymą visa apimtimi perima pirmasis vicepirmininkas. Pirmininko įgaliojimai gali būti laikinai sustabdyti slaptu balsavimu dviejų trečdalių Tarybos narių balsų dauguma. Tokiu atveju per 60 dienų turi būti sušauktas neeilinis Suvažiavimas.
 12. Sąjungos pirmininkas už savo ir Tarybos veiklą atsiskaito eiliniam Suvažiavimui, teikdamas pranešimą apie Sąjungos būklę, politinę veiklą, finansinę padėtį, Suvažiavimų ir Tarybos sprendimų vykdymą. Papildomą pranešimą teikia Kontrolės ir, esant reikalui, Etikos ir procedūrų komisijos. Neeiliniam Suvažiavimui atitinkami pranešimai teikiami, jei jie numatyti Suvažiavimo darbotvarkės projekte.
 13. Sąjungos Valdyba yra kolegialus vykdomasis Sąjungos organas, renkamas dvejų metų kadencijai. Valdybą sudaro Suvažiavimo rinktas Sąjungos pirmininkas, jo teikimu Suvažiavimo patvirtinti vicepirmininkai, kiti pirmininko teikimu pasiūlyti sąjungos nariai ir jo teikimu suvažiavimo arba Tarybos patvirtintas atsakingasis sekretorius. Valdyba organizuoja Sąjungos veiklą, telkia ir tvarko Sąjungos lėšas bei turtą šiai veiklai vykdyti, turi teisę tvirtinti Sąjungos lėšų ir turto panaudojimo tvarką, tvarko Sąjungos narių apskaitą, Sąjungos leidybinę veiklą, vykdo kitas Įstatų ir kitų Sąjungos dokumentų nustatytas funkcijas. Valdyba už savo veiklą atsiskaito Tarybai, sprendimus priima visų Valdybos narių paprastąja dauguma. Valdybos nariai automatiškai tampa Tarybos nariais.
 14. Nuolatinę Sąjungos valdymo organų veiklos kontrolę vykdo Etikos ir procedūrų bei Kontrolės komisijos, Etikos ir procedūrų komisija – Įstatų ir kitų Sąjungos veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatų laikymosi aspektu, Kontrolės komisija – finansinės drausmės ir turto naudojimo aspektu.
 15. Etikos ir procedūrų komisiją 2 metų kadencijai renka Suvažiavimas. Etikos ir procedūrų komisija privalomai nagrinėja Sąjungos narių ar organų pareiškimus, prašymus, skundus, narystės sustabdymo ar šalinimo iš Sąjungos teisėtumą bei valdymo organų sprendimų priėmimo procedūrų laikymąsi. Etikos ir procedūrų komisija atskaitinga Suvažiavimui ir veikia pagal jos sudarytą ir Tarybos patvirtintą reglamentą.
 16. Kontrolės komisiją 2 metų kadencijai renka Suvažiavimas. Kontrolės komisija tikrina Sąjungos padalinių bei struktūrinių vienetų finansinę ir ūkinę veiklą bei turto naudojimą. Kontrolės komisija atskaitinga Suvažiavimui ir veikia pagal jos sudarytą ir Tarybos patvirtintą reglamentą.
 17. Sąjungos lėšas sudaro nario mokestis, nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriama 0,6 procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis, politinės kampanijos laikotarpiu politinės partijos gaunamos turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukos šios politinės partijos politinei kampanijai finansuoti ir kitos įstatymais leidžiamos gauti pajamos.
 18. Sąjungos lėšos naudojamos renginiams, rinkimams, leidybinei veiklai, samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui, ūkinėms ir kitoms išlaidoms finansuoti. Lėšos naudojamos pagal Tarybos patvirtintą sąmatą, kurios vykdymą kontroliuoja Kontrolės komisija. Sąjungos turtas naudojamas Tarybos nustatyta tvarka.
 19. Sąjunga likviduojama, jei už tai balsuoja 3/4 Suvažiavimo delegatų. Likviduojamos Sąjungos turtas naudojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sąjunga reorganizuojama, jei už tai balsuoja 2/3 Suvažiavimo delegatų. Šiuo atveju turtas naudojamas pagal reorganizacijos sąlygas.

Įstatai patvirtinti sąjungos suvažiavime Karklėje, Klaipėdos r.  2023 09 09 d.

Comments are closed.

Close Search Window