I. Kas yra Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)? 

1. Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), (toliau – Partija), yra Lietuvos Respublikos politinė partija.

1.1. Partijos tikslai.
Partijos siekis – naujos Lietuvos kūryba, paremta asmens iniciatyva ir konstitucinėmis Lietuvos valstybės nuostatomis. Partija telkia veiklai jos programą pripažįstančius ir statutą vykdančius Lietuvos Respublikos piliečius. Partija gina visus darbu savo ir savo valstybės turtą gausinančius Lietuvos žmones. Rinkimuose gautų mandatų galia ji atstovauja juos Lietuvos valstybės ir pasaulio gyvenime.

1.2. Partijos principai.
Partija remiasi šiais principais:

  • tiki žmogaus asmeniu, jo protu ir gera valia;
  • veikia, skatindama žmogaus laisvę ir atsakingumą bei aukščiausias jų apraiškas – asmens dorovę ir visuomenės patikimumą;
  • remiasi tauta bei jos vertybėmis, laikydama jas reikšmingomis kiekvieno žmogaus apsisprendimui, jo gyvenimo būdui ir tikslams;
  • siekia ugdyti valstybę, paremtą susitarimu apginti žmonių prigimtines teises – tikėti, galvoti, apsispręsti, kalbėti, pasirinkti ir veikti nepriklausomai;
  • garantuoja konstitucinę demokratiją, decentralizaciją ir valdžių atskyrimą, teisės viršenybę valstybės valdyme ir viešajame piliečių gyvenime, o privačiame – pagarbą moraliniam apsisprendimui;
  • neigia ir atmeta ideologinį diktatą.

1.3. Partijos praktinės orientacijos.
Partija netapatina savęs su jokia Lietuvoje buvusia ar esama ideologija ir veikia kaip tautinė liaudies partija. Vadovaudamasi sveiku protu ir gera lietuvių tautos valia, bendradarbiaudama su suinteresuotomis tautinėmis, konfesinėmis, socialinėmis visuomenės grupėmis, ji kartu su kitomis politinėmis jėgomis ieško palankiausių Lietuvos valstybės plėtotės ir Lietuvos įsitvirtinimo pasaulyje sprendimų. Partijos svarbiausias rūpestis yra garantijos, laiduojančios pozityvų viso nacionalinio ir tarptautinio kapitalo dalyvavimą Lietuvos ūkyje, aktyvų ir konkurentišką vidutiniojo ir smulkaus kapitalo funkcionavimą, juo disponuojančių viduriniųjų visuomenės sluoksnių, verslininkų, vertybinių popierių savininkų, ūkininkų, mokslo, kultūros, visų intelekto žmonių veiklą. Turtas yra asmens laisvės ir atsakomybės pamatas. Asmeninio turto siekis Lietuvoje įsitvirtino visuotinai, tačiau jo įgijimo teisėtumas ir naudojimo moralumas žmonių santykių norma netapo. Jėga ir prievarta gimdo nusikalstamumą ir skaldo visuomenę, destabilizuoja valstybę. Lietuvos valstybės nestiprina ir politinis dvipoliškumas. Būtina trečioji jėga. Pagal požiūrių į asmens laisvę, turtą bei valstybę suderinamumą, visuomenę ir valstybę stabilizuojančią daugumą gali garantuoti demokratijos erdvėje veikiančių ir nacionalinių interesų primatą pripažįstančių politinių jėgų visuma, pajėgi sudaryti nuosaikiųjų Lietuvos politinių jėgų koalicinę parlamentinę daugumą. Partija deklaruoja savo principinį suinteresuotumą tokia dauguma ir nuoseklų šią programą atitinkantį veikimą joje.

II. Ką Partija veikia?

2. Partija politinio veikimo būdais ir priemonėmis įgyvendina konkrečių veikimo programų visumą, suvažiavimuose patvirtinamą partijos Programiniuose darbuose.

2.1. Veikimo būdas.
Partija visus savo veiksmus grindžia išsamia informacija ir galimų pasekmių prognoze.

2.2. Veikimo turinys.
Partija sprendžia tris strateginės reikšmės uždavinius:
1) sukurti garantijas kiekvienam asmeniui Lietuvoje laisvai gyventi, mąstyti, bendrauti;
2) sukurti garantijas visai Lietuvos asmenų visumai (visuomenei) dirbti, apsirūpinti ir turėti;
3) sukurti garantijas tiek asmeniui, tiek visuomenei pasirinkti gyvenimo būdą dėl jo laisva valia sutariant, tą sutarimą įteisinant ir įtvirtinant jų atžvilgiu saugiame pasaulyje. Žmogaus gyvenimo vertė, asmens iniciatyva bei atsakomybė ir tautos bei valstybės saugumas yra tos veikimo nuostatos, kurių partijai negali pakeisti jokie ideologiniai, politiniai ir asmeniniai sumetimai ar aplinkybės.

2.2.1. Garantijų asmeniui kūrimas.
2.2.1.1. Svarbiausia asmeniui yra jo buvimas pasaulyje. Partija dalyvauja kuriant nacionalinę demografinio balanso programą, numatančią šeimų su daugiau nei dviem vaikais rėmimo, tautinio tapatumo ir pragyvenimo minimumo (maistas, rūbai, būstas) garantijas. Realizuodama žmogaus teises ir laisves Lietuvoje, Partija dalyvauja tautinių mažumų Lietuvoje, Lietuvos etninių žemių globos ir ryšių su pasaulio lietuviais nacionalinėse programose. Vienas iš svarbiausių partijos veiklos tikslų yra tautinio tapatumo palaikymas ir kūrimas naujojoje geopolitinėje situacijoje, dėmesį sutelkiant visų pirma į kultūrą ir sveiką žmogaus gyvenimo aplinką bei gyvenimo būdą.
2.2.1.2. Svarbiausia asmens žmogiškojo buvimo sąlyga yra jo sąmonės, intelekto ir mentaliteto ugdymas. Partija švietimo prioritetine kryptimi laiko vidurinį visuotinį išsilavinimą ir jaunosios kartos intelektinių galių ugdymą, sugebėjimų stiprinimą ir plėtojimą, aukštojo mokslo įgijimo sąlygų optimizavimą. Švietimo ir kultūros darbų sandūroje turi būti įtvirtintos ilgalaikės persikvalifikavimo ir studijų užsienyje programos. Svarbiausias kultūros sferos rūpestis yra kultūrininkų pragyvenimo sąlygų pagerinimas, valstybinių kultūros rėmimo programų sukūrimas ir meno kūrybos skatinimas.
2.2.1.3. Svarbiausia asmens visuomeninio buvimo sąlyga yra informacija paremtos pilnaverčio bendravimo galimybės. Partija dalyvauja informacinės visuomenės ir visuomenės informavimo priemonių nacionalinės sistemos kūrime.

2.2.2. Garantijų visuomenei kūrimas.
2.2.2.1. Svarbiausia visuomenės narių sėkmingo bendro veikimo sąlyga yra palankiausias privačios nuosavybės naudojimo konstitucinis išskleidimas teisinių aktų sistema. Partija dalyvauja tokios įstatymų ir poįstatyminių aktų sistemos kūrime. Partija kuria ir įgyvendina nacionalinio ūkio plėtros programą . Įtvirtinant privačią iniciatyvą mieste ir kaime, Partija dalyvauja nacionalinėje verslo iniciatyvų rėmimo programoje, taip pat produktyvių valstiečių ūkių ir kooperatyvų paramos garantijų programoje.
2.2.2.2. Partija diegia privačią iniciatyvą įsitvirtinti ir išsiplėtoti skatinančią mokesčių sistemą . Lietuvos biudžetas ir jo panaudojimas turi atitikti strategines tautos ir valstybės plėtojimo nuostatas, turi būti įstatymiškas ir viešas.
2.2.2.3. Partija nuolat rūpinasi disponavimo savo kapitalu juridinių garantijų sistema.

2.2.3. Garantijų asmenų ir visuomenės gyvenimo būdui kūrimas.
2.2.3.1. Partija siekia įtvirtinti daugiapartinę visuomenės politinę sanklodą, valdžių atskyrimą, sustiprinti savivaldą ir optimizuoti Lietuvos administracinį suskirstymą, atlikti esamų teisės aktų kodifikaciją, garantuoti teismų paveikumą ir teisėtvarkos bei teisėsaugos konstitucingumą.
2.2.3.2. Partija dalyvauja Lietuvos teisėtvarkos įvertinimo ir suderinimo su tarptautine teise ir pasaulinėmis teisės normomis veikloje. Partija dalyvauja Lietuvos užsienio politikos strategiją atitinkančių Europos struktūrų formavime.
2.2.3.3. Lietuvos valstybės saugumo garantijos Partijos siejamos su Lietuvos įstojimu į NATO. Partija dalyvauja nacionalinės kariuomenės ir savanoriško pasipriešinimo agresijoms kūrime, teritorinės gynybos organizavime ir vykdyme.

2.3. Veikimo rezultatas.
Ši Partijos programa skirta artimiausiam veiklos penkmečiui. Daliai partijos susijungus su liberalais, ryžtingai atnaujinama Lietuvos nacionalinių interesų pasaulyje atstovavimo ir gynimo dvasia.

2.3.1. Pasiektieji rezultatai.
Esmingiausias per atkurtosios nepriklausomybės ir mūsų partijos veikimo metus pasiektas rezultatas yra realiai įgyvendinti demokratija ir privačia nuosavybe grindžiami santykiai. Lietuva yra tapusi teisėta pasaulio valstybių bendrijos nare, de facto – NATO ir ES nare. Tačiau savo ūkio prie pasaulinės kapitalo, prekių, paslaugų ir darbo rinkos Lietuva dar nepriderino. Pirminio privatizavimo etapas už investicinius čekius buvo ekonomiškai neefektyvus ir praktiškai neteisingas daugeliui žmonių. Privatizavimo už pinigus etape strateginiai ūkio objektai be naudos Lietuvos ūkio konkurentiškumui perduoti užsienio monopolijoms. Finansų sistemos chaosas iš didžiumos žmonių atėmė finansines santaupas. Neapsispręsta dėl žemės ūkio ir kaimo ateities. Nepatenkinama nacionalinė energetikos strategija. Akivaizdžios tapo regioninės ūkio plėtros ir socialinio gyvenimo disproporcijos. Valstybės biurokratija ir korupcija tapo ūkio pažangos stabdžiu. Susiformavo keletas itin rimtų nacionalinio masto problemų: nedarbas ir skurdas, finansinė mažakraujystė, didelės dalies visuomenės socialinė depresija, jaunimo emigracija, lietuvių tautos išmirimas. Partija su visa savo politinės valios galia šias neracionalaus valdymo pagimdytas problemas siekia įveikti.

2.3.2. Projektuojami rezultatai.
Per keletą metų Lietuva turėtų visiškai įvykdyti ūkio (tame tarpe žemės ūkio) reformą, išryškinti perspektyviausias ūkio šakas, gamybos ir prekybos partnerius bei sukurti finansų sistemą su aiškia biudžeto formavimo bei panaudojimo tvarka, atitinkančią nacionalinio gyvenimo reikmes Europos Sąjungoje ir globalizuojamame pasaulyje. Socialinės apsaugos sistema pagyvenusių žmonių gyvenimui turi sugebėti pasiūlyti civilizuotą priežiūrą. Jaunimas turi turėti galimybę mokslintis bet kuriame Lietuvos ar užsienio universitete. Turi būti realiai garantuotos lygios vyrų ir moterų teisės. Menininkai turi galėti gauti paramą savo projektams realizuoti. Lietuvos visuomenė turi baigti formuoti savo politinę struktūrą ir jos sąveikos su valdžios institucijomis mechanizmą. Būtina realizuoti savivaldos teisė. Reikia išryškinti naujus Lietuvos politinius partnerius, galutinai suformuoti saugumo sistemą. Galimybė naudotis moderniausiomis ryšio priemonėmis – visuotinė norma. Į Lietuvą turi operatyviai patekti visa pasaulio informacija. Lietuvos visuomenė atvira, o kultūra kyla iš valstybės remiamos laisvos kūrėjų veiklos.

III. Kokiame pasaulyje Partija veikia?

3. Yra prasidėjusi nauja pasaulio raidos – globalizacijos – epocha.

3.1. Humanizmas, svarbiausia naujųjų laikų visuomenės orientacija, pagimdė liberalizmą – pirmą naujųjų laikų politinę doktriną, deklaravusią žmogaus veiklos laisvę. Kaip reakcija į liberalinį radikalizmą susiformavo konservatizmas. Liberalizmo ir konservatizmo kovoje gimė XIX amžiaus demokratija, kapitalizmas ir juo grindžiama pasaulio imperinė sistema, kurioje subrendo socializmo (komunizmo) doktrinos, pasaulinės „dviejų stovyklų“ sistemos ideologinis pamatas ir epochos ideologinės konfrontacijos esmė. Socialistinis radikalizmas pagimdė dvi savo valstybinės raiškos formas – komunistinę ir nacionalsocialistinę, vieną – kosmopolitinę, kitą – nacionalistinę, kurių susirėmimas užtruko beveik visą XX amžių. Nacionalistinio tipo diktatūros buvo įveiktos sparčiau, kosmopolitinio – tik prieš amžiaus pabaigą. Komunizmo ir antikomunizmo kova ir šiandien linkusi reikštis senaisiais komunizmo ir fašizmo protrūkiais arba ramesnėmis kosmopolitizmo ir nacionalizmo tėkmėmis. Kosmopolitizmu linkęs naudotis liberalizmas, nacionalizmu – konservatizmas. Kiek šiais pagrindais remiasi kairės–dešinės konfrontacija, tiek jos abi stovi ant istoriškai išnaudotų politinių ir idėjinių pamatų. Asmenų dvasiškumą ir visuomenių tautiškumą laikydama gyvenimo įvairovės bei turiningumo ištaka, Partija mano, kad asmenų gyvenimo protingas projektas kaip susitarimas su tais, kurie sutinka jį įgyvendinti bendram susitariančiųjų labui yra visuomeninio bendrumo ir pilietiškumo paieškų pagrindinė kryptis. Pilietinės visuomenės kūrimą nacionalinėje pilnutinės demokratijos valstybėje Partija laiko svarbiausiu ir asmens, ir valstybės ugdymo darbu.

3.2. Lietuva demokratinės pilietinės visuomenės kūrimui yra apsisprendusi konstituciškai. Jo įgyvendinimo procese turi dalyvauti visuomeniniai ir valstybiniai institutai, kurių veikimas grindžiamas piliečių gyvenimo normų teisėtumu ir valdžių gera valia. Demokratijos proceso kontrolė visiškai priklauso visuomenei.

3.3. Centristinė politika – tai nacionalinės valstybės pilietinės visuomenės kūrimo bei jėgų tam darbui telkimo politika. Šia prasme ji atsiliepia ir pasaulio, ir Lietuvos aktualiausiems interesams.
Centrizmas konceptualiai koreguoja tradicines kairiąją ir dešiniąją ideologijas. Kairioji ideologija pagrindiniu gyvenimo faktoriumi laiko darbą. Dešinioji – turtą. Centrizmas abi vertybes – ir darbą, ir turtą – laiko nepakeičiamomis ir teigia, kad tik jų integravimo projektas gali tapti gerovės visuomenės pamatu.

Kaip politinio veikimo būdas ir politikos vykdymo forma centrizmas reiškiasi teisingu visuomenės interesų derinimu ir jų balansu, valstybės stabilumu ir patikimumu. Remdamasis asmens prioritetu, ieškodamas jo asmeniškumą išsaugančių visuomeninio bendravimo formų ir normų, kurdamas dalinumų ir priešpriešų įveikimo galimybes, tame tarpe ir valstybės bei jos institutų pagalba, centrizmas tampa visuotinių ir bendrų vertybių ugdymo metodika ir šiuolaikinio – atsakingo – žmogaus laisvės ideologija.

Comments are closed.

Close Search Window