Aktualijos|

05 Kovas 2017

Politinės partijos nario mokesčių tipus ir didžiausią leistiną dydį nustato Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymas (toliau – PPĮ). Politinės partijos narių mokesčių žurnalo (toliau – Žurnalas) pildymo ir pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarka ir reikalavimai nustatyti Politinės partijos narių mokesčių žurnalo užpildymo ir pateikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2014 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-107 „Dėl Politinės partijos narių mokesčių žurnalo formos, jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. Sp-16 redakcija).

Nario mokesčio dydžiui taikytini ribojimai

Jeigu bendra politinės partijos nario mokesčio politinei partijai suma per metus viršija 360 Eur, politinės parti­jos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas.

Politinės partijos narys per metus politinei partijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. 2017 me­tais tai sudaro 16 460 eurų. Norėdami pasitikslinti šiuo metu galiojantį VMDU dydį, jį galite rasti interneto puslapio www.vrk.lt skiltyje „Partijų ir kampanijų finansavimas“, pasirinkdami „Leistini aukų ir nario mokesčių dydžiai“.

Bendra nario mokesčio politinei partijai suma per metus negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų.

Nario mokesčio apskaitos tvarka reglamentuoja Lietuvos centro partijos nario mokesčio surinkimą bei administravimą.

LCP Nario mokesčių tipai

1) stojamasis nario mokestis;

2) periodinis nario mokestis;

Kiekvienas LCP narys privalo mokėti nario mokestį. Nario mokestis – tai partijos nario įmoka, patvirtinanti asmens narystę Partijoje.

LCP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet nemažiau kaip 1 EUR per mėnesį ir ne daugiau kaip 10 proc. Nario už praėjusius metus deklaruotų metinių pajamų, kuris Nario turi būti įnešamas ar pervedamas į partijos banko a/s. LT32 7300 0100 7914 0228

Politinės partijos lėšos, gautos iš nario mokesčių, laiko­mos politinės partijos einamojoje banko sąskaitoje.

Mokestį moka visi Nariai.

Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto Nario Mokesčio ir pateikę motyvuotą prašymą, partijos valdybai pritarus moka 6 EUR per metus.

Senatvės pensininkai, studentai, mokiniai, socialiai remtini asmenys, daugiavaikės šeimos, gali mokėti simbolinį 3 EUR nario mokestį per metus.

Partijos narys nario mokestį gali mokėti kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį arba visą sumą iš karto. Padengti įsiskolinimą už nemokėtą laikotarpį.

Pageidautina, kad partijos narys Nario Mokestį mokėtų pavedimu iš savo asmeninės sąskaitos arba įneša grynaisiais pinigais į partijosa/s, mokėjimo pavedimo skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ privaloma nurodyti: „Miesto skyriaus nario Vardenio Pavardenio nario mokestis už 20__ metus“.

Vadovaujantis LCP Valdybos reglamentu, partijos narys, šešis mėnesius nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų organų posėdžiuose ir būti kandidatų visų lygių partijos organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės  (savivaldybės) institucijų rinkimuose, o be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir nemokantis nario mokesčio, gali būti pašalintas iš partijos.

Comments are closed.

Close Search Window