Aktualijos|

Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjungos pareiškimas

Dėl Vakarų lyderių nuolaidžiavimų agresoriui

Vilnius, 2022-02-24

Kremliaus režimas plečia agresiją prieš Ukrainą – suverenią šalį, JTO narę. Šiandien ryte Rusija pradėjo karinį puolimą visu frontu, raketų atakas prieš Kijevą. Jau prieš tai Rusijos režimo grasinimai ir šantažas, sutelkus jos didžiules karines pajėgas prie Ukrainos sienų, kariniams laivams blokuojant Ukrainos uostus, įvedus agresoriaus karines pajėgas į teritorijas, anksčiau jėga atplėštas nuo Ukrainos, šiose teritorijose Rusijos režimo įkurtos okupacinės administracijos pripažinimas atskiromis nuo Ukrainos valstybėmis, gyvenviečių apšaudymai, kibernetinės atakos prieš Ukrainos infrastruktūrą – visi šie veiksmai ne tik šiurkščiai laužė tarptautinę teisę, JTO chartiją ir kitus Rusijos įsipareigojimus, bet ir jau tada atitiko JTO priimtą agresijos apibrėžimą. Rusijos karas prieš Ukrainą – tai tarptautinis nusikaltimas, kurį JTO ir kitos tarptautinės institucijos privalo nedelsiant sustabdyti, griežtai užkardyti agresijos veiksmus, pritaikyti nepakeliamas sankcijas agresoriui.

Tačiau Vakarų šalys ir kitos JTO narės, o taip pat kitos tarptautinės organizacijos iki šiol vengė įvardinti Kremliaus veiksmus nusikalstamais ir imtis adekvačių priemonių prieš agresorių. Vakarų šalys apsiribojo neveiksmingomis, demonstratyviomis sankcijomis ir taip tik skatino Kremlių plėsti agresiją, kompromitavo JTO, ES, NATO, o Ukrainą atidavė agresoriaus savivalei. Tokia padėtis iš esmės pakerta pasitikėjimą tarptautine tvarka ir saugumu. Vakarų šalių vadovai vien tik simboliškai palaikė Ukrainą, tačiau savo pareiškimais realiai padėjo Kremliui kelti paniką šioje šalyje, destabilizuoti jos politinę ir ekonominę sistemą. Nors žodžiais buvo sakoma, kad Rusijai plečiant agresiją ji esą susilauks „katastrofiškų“ sankcijų, realius nuostolius patyrė tik agresoriaus auka – Vakarų diplomatai buvo iškeliami iš Ukrainos sostinės, stabdomi tarptautiniai skrydžiai, trikdomi Ukrainos tarptautiniai ekonominiai sandoriai, užsienio investicijos ir finansai, žlugdomos normalaus verslo perspektyvos, pakertamos valstybės ir jos piliečių pajamos.

Tautos ir teisingumo sąjunga smerkia Kremliaus režimo agresiją prieš Ukrainą, nepaskelbtą nusikalstamą karą, solidarizuojasi su broliais ukrainiečiais, remia Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Esame pasipiktinę tarptautinių organizacijų, Vakarų šalių, vadinančių save demokratijomis neryžtingumu ir atsainumu, užkardant Kremliaus režimo tarptautinius nusikaltimus ir ginant Ukrainą nuo agresijos. Vadinami demokratinio  pasaulio lyderiai slapčia nuo savo piliečių mėgino sudarinėti sandorius su agresoriumi, ir netgi padėjo jam spausti Ukrainą dėl nuolaidų, vietoj to, kad būtų ėmęsi priemonių prieš karą. Istorija moko, kad tokie sandoriai nesulaiko agresijos, negali užtikrinti taikos. Nuolaidžiavimai agresoriui ir jo aukos išdavystė veda prie pasaulinės tragedijos. Nors JAV ir kitos Vakarų šalys turėjo svertų užkirsti kelią agresijai, tačiau jų nepanaudojo (sankcijos Rusijos tarptautiniams atsiskaitymams ir sandoriams, Rusijos rezervų užšaldymas, neeilinės JTO asamblėjos sušaukimas, pasmerkiant Rusijos agresiją, NATO karinė mobilizacija ir realus pajėgų stiprinimas Rytų bei Vidurio Europoje, diplomatų atšaukimas iš Maskvos, ir kt.).

Kviečiame Lietuvos ir visų draugiškų šalių politikus bei piliečius, visus laisvę ir taiką mylinčius, suverenių valstybių teises ir tautų orumą gerbiančius žmones ginti Ukrainą, skatinti savo šalis teikti jai svarią ekonominę ir karinę pagalbą, realiais veiksmais, o ne tuščiais pareiškimais užkardyti agresiją ir atgrasinti režimą nuo karo kaimyninėje šalyje, nuo karo Europoje. Vakarų šalių, ES, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų vadovus kviečiame suvokti jiems tekusią didžiulę istorinę atsakomybę. Ateities kartos jums neatleis už jūsų veidmainystę ir silpnadvasiškumą.

Kreipiamės ir Europos šalių, NATO šalių ir kitų JTO narių vadovus, o taip pat į piliečius, į politines bei visuomenines organizacijas, kviesdami vienytis ir bendradarbiauti, siekiant šių tikslų:

  1. Pripažinti Rusiją agresoriumi ir okupantu, vykdančiu nusikaltimą prieš tarptautinę taiką.
  2. Griežtas ir veiksmingas sankcijas agresoriui pritaikyti iš karto, nelaukiant, kol jis malonės ją pristabdyti, arba ką nors tiktai žadės.
  3. Sustabdyti Rusijos narystę Jungtinių Tautų Organizacijoje, kurios Chartiją ji šiurkščiai pažeidė, o taip pat visose kitose tarptautinėse organizacijose.
  4. Atšaukti Rusijos režimo nusikaltimą smerkiančių pasaulio šalių diplomatus iš Rusijos.
  5. Suteikti veiksmingą NATO karinę pagalbą Ukrainos gynybai, mobilizuoti NATO šalių karinius resursus karo Europoje sustabdymui ir užkardymui.
  6. Nedelsiant pakviesti Ukrainą į NATO ir ES.
  7. Besąlygiškai išvesti Rusijos karines pajėgas iš Donecko ir Luhansko sričių, o taip pat iš Krymo, pilnai atkuriant Ukrainos teritorinį vientisumą ir jos Konstitucijos veikimą šiandien Rusijos okupuotose teritorijose. Išvesti Rusijos kariuomenę iš Baltarusijos, nedelsiant atitraukti karines pajėgas nuo Ukrainos sienų ir demilitarizuoti Karaliaučiaus sritį.
  8. Iki to laiko, kol 7 reikalavimas bus įvykdytas, pritaikyti Rusijai pilną ekonominį ir finansinį embargą, pilnai sustabdyti Rusijos tranzitą į Karaliaučiaus sritį, pritaikyti sankcijas Rusijos prezidentui ir visiems kitiems aukščiausiems Rusijos režimo pareigūnams, kartu tęsiant ir visas kitas iki šiol jau priimtas sankcijas.
  9. Nustatyti Rusijai prievolę atlyginti jos padarytą žalą Ukrainai. Pradėti tarptautines baudžiamąsias bylas Rusijos režimo nusikaltimams.

Comments are closed.

Close Search Window